Cnuas

Tá comhaltaí Aosdána atá ina gcónaí in Éirinn incháilithe le Cnuas a fháil ón gComhairle Ealaíon. Is stipinn cúig bliana í seo a cheapadh le cur ar a gcumas a gcuid ama agus a ndúthracht go léir a chaitheamh lena gcuid ealaíon.

B'fhiú €17,180 an Cnuas i 2013. Tá scéim shochar pinsin ann do na comhaltaí agus déanann an Chomhairle Ealaíon íocaíochtaí chuici. 

Is féidir le comhalta cur isteach ar Chnuas uair ar bith ach cuntas imlíne a thabhairt ar an obair chruthaíocht a dhéanfar i rith an achair seo mar aon le dearbhú nach bhfuil níos mó ná uair go leith á thuilleamh aige nó aici ag an am ná méid an Chnuais. Más mian le comhalta éirí as obair neamhchruthaíoch chun luí isteach ar obair chruthaíoch go lánaimseartha, féadfaidh an té sin cur isteach ar Chnuas thrí dhearbhú go gcuirfeadh an deontas seo ar a c(h)umas tabhairt faoin obair chruthaíoch go lánaimseartha. Caithfidh an Chomhairle Ealaíon a bheith sásta go bhfuil an scéal amhlaidh.

Féadfar an Cnuais a athnuachan le haghaidh tréimhsí cúig bliana eile ach iarratas a dhéanamh ar na coinníollacha céanna is a bhain leis an gcéad iarratas ach amháin go gcaithfidh an t-ealaíontóir a thaispeáint gur chruthaíodh obair fhónta i rith na tréimhse roimhe sin. Íoctar tráthchodanna le haghaidh chéad trí ráithe na bliana sa ghnáthchúrsa ar 1 Eanáir, 1 Aibreán agus 1 Iúil. Ní íoctar tráthchuid Dheireadh Fómhair go dtí go bhfaigheann an Chomhairle tuairisc i scríbhinn go bhfuil an t-ealaíontóir fós ina c(h)ónaí in Éirinn, agus cuntas imlíne ar an gcineál oibre chruthaithí a bhí idir lámha aige/aici. 

Tá comhaltaí uile Aosdána i dteideal clárú sa scéim phinsean más mian leo agus íocann an Chomhairle Ealaíon leath den ranníocaíocht i ngach cás. I gcás na gcomhaltaí sin a bhfuil Cnuas á fháil acu, baintear a ranníocaíocht as an gCnuas. 

Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon ainmneacha na gcomhalta atá ag fáil Cnuas ar a suíomh gréasáin agus i bhfoilseacháin eile.

 

Baill reatha a bhfuil Cnuas á fháil acu