Riarachán

 

Is tríd an gComhairle Ealaíon a chuireann an Stát maoiniú ar fáil d'Aosdána agus is í an Chomhairle a láimhseálann a chuid socruithe riaracháin agus airgeadais go léir agus a thugann cuntas ar a ndéanann sé ina tuarascáil bhliantúil chuig an Oireachtas.  Feidhmíonn ball d'fhoireann na Comhairle Ealaíon mar Chláraitheoir Aosdána.  Féadann an Cláraitheoir na comhaltaí a chúiteamh, más cuí, as na costais taistil a bhíonn acu de bharr dul chuig cruinnithe Aosdána.  Lena chois sin bíonn an Cláraitheoir ina (h)áiritheoir ag na toghcháin agus murar féidir leis an gCláraitheoir é sin a dhéanamh ceapann an Comhairle Ealaíon ionadaí ina (h)áit.  Ní féidir na rialacháin a bhaineann le hAosdána a athrú ach amháin le cinneadh d’aon ghuth na Comhairle Ealaíon.

I gcás na gcomhaltaí sin nach dtugtar a seoltaí is féidir dul i dteagmháil leo ag Aosdána 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, Éire. Ríomhphost: aosdana@artscouncil.ie

Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil leis:
An Chláraitheoir: Liz Powell
Teil: 01 6180200
Ríomhphost: aosdana@artscouncil.ie 

Go Barr an Leathanaigh